null

0

หลักสูตรการขับรถยนต์ A+

หลักสูตรการขับรถยนต์ A+


หลักสูตรปกติสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีอายุ 51  ขึ้นไปคุณสมบัติ ตามกรมการขนส่ง
ทางบกกำหนด ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...
SKU
KET118_5b9248760b7ed
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
6000 บาท

หลักสูตรการขับรถยนต์ พร้อมสอบ


คอร์ส A+ : ราคา 6,000 บาท

(หลักสูตรปกติสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ใช้เวลาเรียน 3 วัน)

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการขับรถมาก่อน ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 5 วัน
สอนเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสภาพรถเบื้องต้น จนสามารถออกถนนจริงได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ครูฝึกจะเป็นผู้ประเมิน รับรองผลการเรียน สอนจนขับได้และสอบใบขับขี่ผ่าน
สามารถเลือกเรียนได้ทั้งสองระบบ ทั้งระบบธรรมดาและระบบออโต้ หรือเลือกเรียน
เพียงระบบใดระบบหนึ่งที่สอดคล้องกับรถที่เตรียมไว้ใช้ หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้ว
สามารถสอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติที่โรงเรียน โดยไม่ต้องไปสอบที่ขนส่ง

คุณสมบัติผู้เรียน 

_______________หลักสูตรขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

โดยต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

หลักฐานการรับสมัคร 

_______________1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 รูปถ่ายหน้าตรง ( ไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว

จำนวน 6 รูป

4  ใบรับรองแพทย์


การทดสอบสมรรถภาพ
_______________

การทดสอบปฏิกิริยา
• ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง

การทดสอบสายตา
• ทดสอบสายตาทางกว้าง
• ทดสอบสายตาทางลึก
•  การทดสอบสายตาบอดสี

หลักสูตรขับรถยนต์
_______________


หลักสูตรขับรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น  15  ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี
_______________ใช้เวลาจำนวน  5  ชั่งโมง  ประกอบด้วย

1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ) [1 ชั่วโมง 30 นาที]

2) การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ( 2 ชั่วโมง )

3) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ( จำนวน 1 ชั่วโมง )

4) ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล ( 30นาที )


ภาคปฏิบัติ

                   _______________ใช้เวลาจำนวน 10  ชั่วโมง  ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
( จำนวน 3 ชั่วโมง )
2) การฝึกหัดขับรถตฟามท่าต่าง ๆ ( จำนวน 4 ชั่วโมง )
3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
( จำนวน 3  ชั่วโมง ) 

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยนต์

_______________เวลา

ภาคทฤษฎี (รวม 5  ชั่วโมง) ตรวจสอบวัน เวลาที่ถูกต้องกับทางโรงเรียน ฯ

08.00 – 08.30 น.

ปฐมนิเทศ

08.30 – 10.30 น.  

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

10.30 – 10.45 น.

พัก

10.45 – 12.00 น.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย

12.00 – 13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00  น.

มารยาทการขับรถ

14.00 – 15.00  น.

ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์

15.00 – 17.00  น.

ทดสอบภาคทฤษฎี

1 – 3

-  การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
- การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
- การให้สัญญาณ
- การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
- การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
- การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
-  การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

4 – 7

-  การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
- การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือ การขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
- การกลับรถทางแคบ
- การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
- การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
- การหยุดรถบนทางราบ
-  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

8 - 10

ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

วันทดสอบ ( วันเสาร์ )

ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดสอบโดยกรมการขนส่งทางบกการทดสอบ
____________

01

การประเมินผล แบ่งเป็น  2  วิชา  
- ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
- ความรู้พื้นฐานการขับรถยนต์
และการบำรุงรักษารถยนต์


เกณฑ์การผ่านประเมินที่ร้อยละ 75 %
โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล

02

การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จัดสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง
ทางบก  ร้อยละ 75 %


03

การทดสอบโดยเจ้าหน้าที่จากกรม
การขนส่งทางบก หากสอบไม่ผ่าน
สามารถแก้ตัวได้ 2 ครั้ง
หากยังไม่ผ่านต้องรอนัดสอบรอบใหม่
และต้องทำการทดสอบให้ผ่านภายใน
30  วัน นับจากวันสมัครเรียนการออกประกาศนียบัตร

ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถยนต์ให้
เมื่อ นักเรียนมาเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่าน
ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 % สอบภาคปฏิบัติผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียน
ตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตร ในหลักสูตรขับรถยนต์ใช้เวลา
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวัน สมัครเรียน โดยประกาศนียบัตร
ของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้
โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก สินค้าที่คล้ายกัน