null

0

หลักสูตรการขับรถยนต์ A

หลักสูตรการขับรถยนต์ A


หลักสูตรปกติสำหรับผู้เริ่มต้น เรียนวันละ 4 ชั่วโมง คุณสมบัติ ตามกรมการขนส่ง
ทางบกกำหนด ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...
SKU
KET118_5b9248760b7ed_5b9652413fccb
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
5000 บาท

หลักสูตรการขับรถยนต์ พร้อมสอบ

คอร์ส A : ราคา 5,000 บาท

(หลักสูตรปกติสำหรับผู้เริ่มต้น เรียนวันละ 4 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานต้องการเรียนแบบเร่งด่วน ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 วัน

สอนตั้งแต่ขับไม่เป็นจนสามารถออกสู่ถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัย รับรองผลสอนจนขับได้
และสอบใบขับขี่ผ่าน มีให้เลือกเรียนทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้ หรือเลือกเรียนเพียง
เกียร์ใดเกียร์หนึ่งที่สอดคล้องกับรถที่ลูกค้าเตรียมไว้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้
คุณสมบัติผู้เรียน

 _______________


หลักสูตรขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
โดยต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
หลักฐานการรับสมัคร

 _______________


1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3 รูปถ่ายหน้าตรง ( ไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 6 รูป
4  ใบรับรองแพทย์ 
การทดสอบสมรรถภาพ
_______________


  การทดสอบปฏิกิริยา
• ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง
การทดสอบสายตา
• ทดสอบสายตาทางกว้าง
• ทดสอบสายตาทางลึก
                    •  การทดสอบสายตาบอดสี 

หลักสูตรขับรถยนต์
_______________


หลักสูตรขับรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น  15  ชั่วโมง ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎี
_______________ใช้เวลาจำนวน  5  ชั่งโมง  ประกอบด้วย
1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วย

ทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ) [1 ชั่วโมง 30 นาที]
2) การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ( 2 ชั่วโมง )
3) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ( จำนวน 1 ชั่วโมง )
4) ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล ( 30นาที )
ภาคปฏิบัติ

_______________ใช้เวลาจำนวน 10  ชั่วโมง  ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
( จำนวน 3 ชั่วโมง )
2) การฝึกหัดขับรถตามท่าต่าง ๆ ( จำนวน 4 ชั่วโมง )
3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
( จำนวน 3 ชั่วโมง ) 
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยนต์

_______________

เวลา
ภาคทฤษฎี (รวม 5  ชั่วโมง) ตรวจสอบวัน เวลาที่ถูกต้องกับทางโรงเรียน ฯ 
08.00 – 08.30 น.
ปฐมนิเทศ 
08.30 – 10.30 น.  
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
10.30 – 10.45 น.
พัก 
10.45 – 12.00 น.
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย
12.00 – 13.00  น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00  น.
มารยาทการขับรถ
14.00 – 15.00  น.
ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์
15.00 – 17.00  น.
ทดสอบภาคทฤษฎี 
1 – 3 
-  การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
-  การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
-  การให้สัญญาณ
-  การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
-  การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
-  การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
- การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
4 – 7
-  การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
-  การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือ การขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
-  การกลับรถทางแคบ
-  การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
-  การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
-  การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
-  การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
-  การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
-  การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
-  การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
-  การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
-  การหยุดรถบนทางราบ
- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
8 - 10
ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
วันทดสอบ ( วันเสาร์ )
ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดสอบโดยกรมการขนส่งทางบก

การทดสอบ
___________________________ 01


การประเมินผล แบ่งเป็น  2  วิชา  
- ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
- ความรู้พื้นฐานการขับรถยนต์
และการบำรุงรักษารถยนต์

เกณฑ์การผ่านประเมินที่ร้อยละ 75 %
โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล

02


การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จัดสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง
ทางบก  ร้อยละ 75 %
03


การทดสอบโดยเจ้าหน้าที่จากกรม
การขนส่งทางบก หากสอบไม่ผ่าน
สามารถแก้ตัวได้ 2 ครั้ง
หากยังไม่ผ่านต้องรอนัดสอบรอบใหม่
และต้องทำการทดสอบให้ผ่านภายใน
30  วัน นับจากวันสมัครเรียน


การออกประกาศนียบัตร

ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถยนต์ให้
เมื่อ นักเรียนมาเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่าน
ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 % สอบภาคปฏิบัติผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียน
ตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตร ในหลักสูตรขับรถยนต์ใช้เวลา
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวัน สมัครเรียน โดยประกาศนียบัตร
ของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้
โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก 

สินค้าที่คล้ายกัน