×
×

0

0
เกี่ยวกับเรา

ผู้จัดทำ จัดทำหลักสูตรขึ้นเพื่อการเรียนรู้ที่ถูกวิธี พร้อมทั้งด้าน
กฎหมายต่างๆ ขอให้ผู้สนใจเรียนวิชาขับรถยนต์เข้าใจด้วยว่า
การเรียนขับรถยนต์แต่ละโรงเรียนนั้น จะแตกต่างกันออกไป
ฉะนั้นผู้จัดทำหลักสูตรนี้ใช้เฉพาะโรงเรียนสอนขับรถอุดรธานี

สอบแบบรับรองผล 100%


ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง


ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ให้รู้จักการบำรุงและรักษา
แก้ไขปัญหา เรื่องรถยนต์เบื้องต้น


ให้มีวินัยและมารยาท
ในการขับรถยนต์ที่ดี


ให้สามารถนำความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพได้

บุคลากรของเรา
________

ชื่อจริง นามสกุลจริง


ชื่อจริง นามสกุลจริง


ชื่อจริง นามสกุลจริง


ชื่อจริง นามสกุลจริง


ชื่อจริง นามสกุลจริง

ชื่อจริง นามสกุลจริง

ชื่อจริง นามสกุลจริง

ชื่อจริง นามสกุลจริงรถที่เราใช้สอน
________

สนามขับรถที่เราใช้สอน
________

×

ติดต่อ