0

หลักสูตรรถยนต์ A+

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่  

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน มีดังนี้

กรณี 1

 - มีสัญชาติไทย

 - อายุเกิน 50 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)

กรณี 2

 - ชาวต่างชาติ

-  อายุ18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันสมัคร)


เนื้อหาหลักสูตร 

 - อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง 

 - อบรมภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

ราคา
6,000.00 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของหลักสูตรรถยนต์ A+ พร้อมสอบ


คอร์ส A+ : ราคา 6,000 บาท
(หลักสูตรปกติสำหรับคนไทยที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป หรือ ชาวต่างชาติ )

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการขับรถมาก่อน ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 วัน
สอนตั้งแต่การตรวจสภาพรถเบื้องต้น จนสามารถออกถนนจริงได้อย่างปลอดภัย
 
" รับรองผลการเรียน สอนจนขับได้และสอบใบขับขี่ผ่านแน่นอน "
มีเรียนทั้ง 2 เกียร์ ( ธรรมดาและออโต้ ) สอดคล้องกับรถที่ลูกค้าเตรียมไว้ใช้งานจริงในปัจจุบัน
สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติที่โรงเรียน โดยไม่ต้องไปสอบที่ขนส่ง..

 


คุณสมบัติ

--------------------------------

กรณีคนไทย
A.  มี   สัญชาติไทย
ฺB. มีอายุ   
51 ปี   ขึ้นไป
C. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครบถ้วน

        C1.  ทดสอบปฏิกิริยา   

        C2.  ทดสอบตาบอดสี  

         C3.  ทดสอบสายตาทางลึก

         C4.  ทดสอบสายตาทางกว้าง


คุณสมบัติ

---------------------------

กรณีชาวต่างชาติ
A.  ทุกสัญชาติ
ฺB. มีอายุ   
18    ปี   บริบูรณ์
C. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครบถ้วน

        C1.  ทดสอบปฏิกิริยา   

        C2.  ทดสอบตาบอดสี  

         C3.  ทดสอบสายตาทางลึก

         C4.  ทดสอบสายตาทางกว้าง
หลักฐานการรับสมัคร 

_______________1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 รูปถ่ายหน้าตรง ( ไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว

จำนวน 6 รูป

4  ใบรับรองแพทย์


การทดสอบสมรรถภาพ
_______________

การทดสอบปฏิกิริยา
• ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง

การทดสอบสายตา
• ทดสอบสายตาทางกว้าง
• ทดสอบสายตาทางลึก
•  การทดสอบสายตาบอดสี

หลักสูตรขับรถยนต์
_______________


หลักสูตรขับรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น  15  ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี
_______________ใช้เวลาจำนวน  5  ชั่งโมง  ประกอบด้วย

1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ) [1 ชั่วโมง 30 นาที]

2) การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ( 2 ชั่วโมง )

3) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ( จำนวน 1 ชั่วโมง )

4) ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล ( 30นาที )


ภาคปฏิบัติ

                   _______________ใช้เวลาจำนวน 10  ชั่วโมง  ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
( จำนวน 3 ชั่วโมง )
2) การฝึกหัดขับรถตฟามท่าต่าง ๆ ( จำนวน 4 ชั่วโมง )
3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
( จำนวน 3  ชั่วโมง ) 

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่รถยนต์

_______________เวลา

ภาคทฤษฎี (รวม 5  ชั่วโมง) ตรวจสอบวัน เวลาที่ถูกต้องกับทางโรงเรียน ฯ

08.00 – 08.30 น.

ปฐมนิเทศ

08.30 – 10.30 น.  

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

10.30 – 10.45 น.

พัก

10.45 – 12.00 น.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย

12.00 – 13.00  น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00  น.

มารยาทการขับรถ

14.00 – 15.00  น.

ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมภายในรถยนต์

15.00 – 17.00  น.

ทดสอบภาคทฤษฎี

1 – 3

-  การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
- การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
- การให้สัญญาณ
- การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่และการหยุดรถ
- การใช้คลัทช์ คันเร่งและเบรกอย่างถูกต้อง
- การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
-  การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

4 – 7

-  การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
- การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซก หรือ การขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
- การกลับรถทางแคบ
- การเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
- การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก 90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก 90 องศา
- การหยุดรถ การจอดรถและออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
- การหยุดรถบนทางราบ
-  การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

8 - 10

ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

วันทดสอบ ( วันเสาร์ )

ทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจัดสอบโดยกรมการขนส่งทางบกการทดสอบ
____________

01

การประเมินผล แบ่งเป็น  2  วิชา  
- ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
- ความรู้พื้นฐานการขับรถยนต์
และการบำรุงรักษารถยนต์


เกณฑ์การผ่านประเมินที่ร้อยละ 75 %
โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล

02

การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จัดสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง
ทางบก  ร้อยละ 75 %


03

การทดสอบโดยเจ้าหน้าที่จากกรม
การขนส่งทางบก หากสอบไม่ผ่าน
สามารถแก้ตัวได้ 2 ครั้ง
หากยังไม่ผ่านต้องรอนัดสอบรอบใหม่
และต้องทำการทดสอบให้ผ่านภายใน
30  วัน นับจากวันสมัครเรียนการออกประกาศนียบัตร

ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถยนต์ให้
เมื่อ นักเรียนมาเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่าน
ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 % สอบภาคปฏิบัติผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียน
ตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตร ในหลักสูตรขับรถยนต์ใช้เวลา
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวัน สมัครเรียน โดยประกาศนียบัตร
ของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้
โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก  โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานี ยูเซฟ (โนนสูง)

       464 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
       จ.อุดรธานี 41130  
 

       097-3122888, 086-4590732     

       udondriver@hotmail.com 

       @udondriver 

       0973122888 

      


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา หลักสูตร บทความ ติดต่อเรา

www.udondriver.com
เปิดทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
08:00 – 17:00 น. (ทั้งสาขาโนนสูงและหนองหาน)


สาขา UD Town

เปิดบริการทุกวัน 11.00-21.00 น.

Copyright ® 2018 udondriver.com

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่