0

หลักสูตรรถยนต์ A

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่  

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน มีดังนี้

 - มีสัญชาติไทย 

 - อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)


เนื้อหาหลักสูตร 

 - อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง 

 - อบรมภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

ราคา
5,000.00 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการขับรถยนต์ พร้อมสอบ

คอร์ส A : ราคา 5,000 บาท
(   หลักสูตรปกติสำหรับผู้เริ่มต้น    รวม 15 ชั่วโมง )
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานต้องการเรียนแบบเร่งด่วน ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 วัน

สอนตั้งแต่ขับไม่เป็นจนสามารถออกสู่ถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัย

"  รับรองผลสอนจนขับได้ และสอบใบขับขี่ผ่านแน่นอน "
มีเรียนทั้ง 2 เกียร์ ( ธรรมดาและออโต้ ) สอดคล้องกับรถที่ลูกค้าเตรียมไว้ใช้ในชีวิตประจำวันคุณสมบัติผู้เรียน

 _______________

A. ต้องเป็นคนสัญชาติไทย
ฺB. ต้องมีอายุ 
18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
C. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครบถ้วน

        C1.  ทดสอบปฏิกิริยา   

        C2.  ทดสอบตาบอดสี  

         C3.  ทดสอบสายตาทางลึก

         C4.  ทดสอบสายตาทางกว้าง
หลักฐานการรับสมัคร

 _______________

1.   บัตรประจำตัวประชาชน
2.  
ใบรับรองแพทย์   ( แบบ 2 ส่วน )
การทดสอบสมรรถภาพ
_______________


  การทดสอบปฏิกิริยา
• ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง
การทดสอบสายตา
• ทดสอบสายตาทางกว้าง
• ทดสอบสายตาทางลึก
                    •  การทดสอบสายตาบอดสี 

หลักสูตรขับรถยนต์
_______________


หลักสูตรขับรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น  15  ชั่วโมง ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎี
_______________ใช้เวลาจำนวน  5  ชั่งโมง  ประกอบด้วย
1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วย

ทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ) [1 ชั่วโมง 30 นาที]
2) การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ( 2 ชั่วโมง )
3) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ ( จำนวน 1 ชั่วโมง )
4) ข้อปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล ( 30นาที )
ภาคปฏิบัติ

_______________ใช้เวลาจำนวน 10  ชั่วโมง  ประกอบด้วย
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์
( จำนวน 3 ชั่วโมง )
2) การฝึกหัดขับรถตามท่าต่าง ๆ ( จำนวน 4 ชั่วโมง )
3) ฝึกขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง
( จำนวน 3 ชั่วโมง ) 
การทดสอบ
___________________________ 01


การประเมินผล แบ่งเป็น  2  วิชา  
- ได้แก่ความรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
- ความรู้พื้นฐานการขับรถยนต์
และการบำรุงรักษารถยนต์

เกณฑ์การผ่านประเมินที่ร้อยละ 75 %
โดยทางโรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล

02


การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จัดสอบโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง
ทางบก  ร้อยละ 75 %
03


การทดสอบโดยเจ้าหน้าที่จากกรม
การขนส่งทางบก หากสอบไม่ผ่าน
สามารถแก้ตัวได้ 2 ครั้ง
หากยังไม่ผ่านต้องรอนัดสอบรอบใหม่
และต้องทำการทดสอบให้ผ่านภายใน
30  วัน นับจากวันสมัครเรียน


การออกประกาศนียบัตร

ทางโรงเรียนจะออกใบรับรองการจบหลักสูตรขับรถยนต์ให้
เมื่อ นักเรียนมาเรียนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา สอบผ่าน
ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 % สอบภาคปฏิบัติผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด ในการทดสอบ และระยะเวลาที่ใช้เรียน
ตลอดจนทดสอบผ่านหลักสูตร ในหลักสูตรขับรถยนต์ใช้เวลา
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวัน สมัครเรียน โดยประกาศนียบัตร
ของโรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการขออนุญาตทำใบขับขี่ได้
โดยมิต้องทดสอบใด ๆ อีก 

 โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานี ยูเซฟ (โนนสูง)

       464 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง
       จ.อุดรธานี 41130  
 

       097-3122888, 086-4590732     

       udondriver@hotmail.com 

       @udondriver 

       0973122888 

      


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา หลักสูตร บทความ ติดต่อเรา

www.udondriver.com
เปิดทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
08:00 – 17:00 น. (ทั้งสาขาโนนสูงและหนองหาน)


สาขา UD Town

เปิดบริการทุกวัน 11.00-21.00 น.

Copyright ® 2018 udondriver.com

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่